سلامت روانشناختی

سلامت روانشناختی سلامت روانشناختی را “ادراک مثبت فرد از رویداد وشرایط زندگی” تعریف می کنند. بعضی روان‌شناسان خوش بینی یک فرد را در موقعیت و وضعیت‌های مختلف در این راستا مفید می دانند. بعضی از آنها سلامت روانشناختی را مترادف با شادی و خوشنودی و رضایت از زندگی در نظر می گیرند. که این مؤلفه…

الگوی سلامت

الگوی سلامت دانشمندان در تعریف سلامت سه الگو را برگزیده اند : 2-2-1-1- الگوی پزشکی[1] عقیده الگوی پزشکی این است که سلامت یعنی فقدان یک یا چند مورد از موارد مرگ،بیماری وناتوانی، بنابراین اگر فرد بیمار یا اینکه در حال مرگ نباشد در هر حالتی که باشد سلامت است. معتقدان این الگو عمدتاً بر زیست…

موانع خلاقیت فرزندان در خانواده

موانع خلاقیت فرزندان در خانواده 1- تاکید بیش از حد والدین بر هوش و حافظه کودک. 2- ایجاد رقابت میان کودکان. 3- تاکید افراطی بر جنسیت کودک. 4- قرار دادن قوانین خشک و دست و پا گیر در منزل. 5- عدم آشنایی والدین با مفهوم واقعی خلاقیت. 6- انتقاد مکرر از رفتارهای کودکان. 7- بیهوده…

اهمیت مهارت‌های زندگی در سلامت روان

اهمیت مهارت‌های زندگی در سلامت روان رشد انسان در زمینه های اجتماعی ، جسمانی،  شغلی،  شناختی ،  اخلاقی و عاطفی صورت میگیرد. هر یک از زمینه های نیازمند مهارت و توانایی هایی می باشند در واقع می توان گفت که تکامل مراحل رشدی، وابسته به مهارت های زندگی است. زمانی که افراد مهارت‌های زندگی اساسی…

ایجاد سلامت روان

ایجاد سلامت روان برای ایجاد سلامت روان عوامل زیادی را باید کنترل کرد. سلامت روان را می توان به وسیله پیشگیری از ابتلاء به بیماری‌های روانی، عوامل مؤثر دربروز بیماری‌های روانی، تشخیص زودرس بیماری‌های روانی، پیشگیری از عوارض ناشی از بیماری‌های روانی وایجاد محیط سالم برای برقراری ارتباط صحیح انسانی بوجود آورد. پس سلامت روان…

مکتب رفتارگرایی

مکتب رفتارگرایی مکتب رفتارگرایی معتقد است که بهداشت روانی به محرک‌ها ومحیط وابسته است وبر فرآیندهای ناآگاه تأکید ندارد وبهداشت روانی وبیماری روانی را نیز در مقابل یکدیگر قرار نمی‌دهد. این الگو سعی می کند رفتار را با عبارات عملیاتی(قابل مشاهده واندازه گیری)تعریف کند. بنابراین رفتارگرایی، برای آن که از رفتار دید عینی بدهد، برمشاهده…

اصول سلامت روانی

اصول سلامت روانی هدف از سلامت روانی ارشاد و راه نمایی و آشنا ساختن مردم به اصول و روابط صحیح انسانی و بر حذر داشتن آنها از مخاطراتی است که سلامت روان را تهدید می کند.این منظور به وسیله ایجاد محیط فردی واجتماعی مناسب حاصل می گردد وچون بهداشت روانی هم افراد اجتماع را منفرداً…

مهارت جرأت ورزی:

مهارت جرأت ورزی: جرأت ورزی یک شیوه ی ارتباطی خاص است که می توان آن را آموخت و به کار بست. مهارت جرأت ورزی فرد را قادر می سازد تا افکار، احساسات و ارزش های خود را در باره ی یک موقعیت بطور آزادانه و مستقیم و با احترام به احساسات و ارزش های اشخاص…

مهارت خود آگاهی  

مهارت خود آگاهی تعریف خود آگاهی: شناخت دقیق و درست از خود، به عبارت دیگر، شناخت نگرش ها، آراء، عقاید، اندیشه ها، هیجانات، توانایی ها و مهارت ها و کاستی های خود است. توانایی خود آگاهی شناخت خود و آگاهی از خصوصیات، نقاط ضعف و قدرت و خواسته ها و ترس ها و انزجارها است…

مهارت مقابله با استرس

مهارت مقابله با استرس 2-1-16-1- تعریف استرس[1] استرس عبارت است از واکنش جسمانی، روانی و عاطفی در برابر یک محرک بیرونی که می تواند موجب سازگاری فرد با تغییرات شود. استرس یعنی دوباره سازگار شدن فرد با شرایط و موقعیت های جدید. هر جا که تغییری در زندگی روی دهد، ما بایک استرس روبرو هستیم….