— (96)

اشعار حکیم نظامی گنجوی با بهرهگیری از شریعت اسلامی و افکار والای عرفانی، آثاری شکوهمند و در نوع خود بینظیر است. در صورتی که در این اشعار تحقیقاتی صورت گیرد،…

— (95)

هدف……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………1مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….2 TOC o “1-5” h z u فصل اول) حامل های فضایی PAGEREF _Toc422502677 h 51-1- مقدمه PAGEREF _Toc422502678 h 61-2- مروری بر فعالیت‌های انجام‌گرفته PAGEREF _Toc422502679 h 61-3- تعريف…

— (94)

1-4-1-3- ستون ‌وآون‌ستون 211-4-1-4- سامانه آشکارساز 221-4-2- کروماتوگرافی گازی/طیف‌سنج جرمی (GC-MS) 221-4-2-1- طیف‌سنج جرمی چهارقطبی 231-4-3- شاخص بازداری کواتس 231-5- ارزیابی سمیت سلولی 251-6- فعالیت ضد میکروبی 261-6-1- میکروارگانیسم‌ها 271-6-1-1-…

— (92)

2-9 اطلاعات مربوط به ساختار اجکتور و کندانسورها……………………………………………………………………422-10 عیب یابی اجکتور…………………………………………………………………………………………………………………..442-11 کاربرد اجکتور در تبرید…………………………………………………………………………………………………………45فصل سوم: مروری بر کارهای گذشته3-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………….473-2 کارهای مرتبط با طراحی اجکتور…………………………………………………………………………………………….473-3 طراحی تحلیلی………………………………………………………………………………………………………………………..50فصل چهارم: معادلات…

— (91)

جدول 3-3- جمعیت جامعه آماری تحقیق58جدول 4-3- تعداد پرسشنامه توزیعی هر منطقه60جدول 1-4- توزیع جنسیتی پاسخ دهندگان63جدول 2-4- توزیع سنی پاسخ دهندگان64جدول 3-4- توزیع سطح تحصیلات پاسخ‌دهندگان65جدول 4-4- توزیع ارتباط…

— (90)

سرعت و یا تحریک بالاحضور گازهای محلول در اسید مانند H2S و CO2روشهای تصویب شده برای جلوگیری از تشکیل هیدرات عبارتند از:حذف آبگرم کردن خطکاهش فشار خطعایق حرارتی خطاستفاده از…

— (89)

فهرست جدولهاعنوان و شماره صفحه5- 1 ضرایب c1 و c2 در فرمول 505-2 مقادیر اولیه پارامتر گاف 70فهرست شکلهاعنوان صفحهشکل 1-1 تعداد ترازها بر حسب انرژی برانگیختگی برای هسته 3شکل…

— (88)

سایت های بزرگی مانند موتورهای جستجوی گوگل، ای بیو آمازون دات کامخدمات بسیاری برای جستجوی راحت تر در اینترنت ارائه داده اند. سایت های شبکه های اجتماعی نظیر مای اسپیس،…

— (86)

1-3 معرفی و خصوصیات گونههای مورد بررسی………………………………………………………………………………………………..51-3-1 گیاه بادام کوهی……………………………………………………………………………………………………………………………………….51-3-1-1 سیستماتیک بادام کوهی…………………………………………………………………………………………………………………….51-3-1-2 پراکنش جغرافیایی بادام کوهی………………………………………………………………………………………………………….61-3-1-3 خواص ضد میکروبی بادام کوهی……………………………………………………………………………………………………….61-3-1-4 خواص درمانی بادام کوهی…………………………………………………………………………………………………………………..61-3-2 گیاه بومادران…………………………………………………………………………………………………………………………………………….61-3-2-1 سیستماتیک بومادران………………………………………………………………………………………………………………………….71-3-2-2…

— (84)

2-2-3- دیسپلازی 72-2-4- کلیه نعل اسبی8عنوان صفحه2-2-5- کلیه های نا به جا 82- 2-6- کیستهای کلیوی 82-3- اختلالات گردش خون و بیماری های عروق خونی 102- 3-1- پرخونی فعال و…