مهارت جرأت ورزی:

مهارت جرأت ورزی:

جرأت ورزی یک شیوه ی ارتباطی خاص است که می توان آن را آموخت و به کار بست. مهارت جرأت ورزی فرد را قادر می سازد تا افکار، احساسات و ارزش های خود را در باره ی یک موقعیت بطور آزادانه و مستقیم و با احترام به احساسات و ارزش های اشخاص دیگر بیان کند. این مهارت بر حقوق فرد ضمن توجه به حقوق دیگران توجه دارد. بنا براین جرأت مندی در مواقعیت های که فرد تحت فشار است، مهارت مهمی می باشد. تعاریف متعددی از جرأت مندی ارائه شده است. در اینجا به چند مورد اشاره می کنیم:

ابراز عقاید، احساسات و افکار خود به زور مناسب، مستقیم، صادقانه و بدون بی احترامی به حقوق دیگران.

تشخیص منافع خود و عمل بر اساس آن و مطالبه حق خود بدون تعرض به حقوق دیگران.

همان طوری که مشاهده می کنید، در تمامی این تعاریف بر رعایت و احترام به حقوق دیگران تأکید شده است(محمد خانی،1389).

2-1-19-1- مؤلفه های جرأت ورزی:

1- ابراز عقیده خود

2- تقاضای تغییر رفتا های نا مطلوب دیگران

3- رد درخواست ها و تقاضاهای غیر منطقی دیگران

4- ابراز احساسات مثبت و منفی خود

5- آغاز و ادامه ی تعاملات اجتماعی

6- پذیرش کاستی های خود

7- ابراز جملات متعارف در هنگام رویارویی یا جدا شدن از دیگران(محمد خانی،1389).

مدل چهار مرحله ای رفتار جرأت مندانه

گام 1- بیان رفتار: رفتار یا عملی که منجر به تعارض یا ناراحتی شما شده است، بیان کنید. در بیان رفتار مورد نظر به جای استفاده از ضمیر شما، از ضمیر من استفاده کنید.

گام 2- بیان احساسات خود: به شخص مقابل بگویید که رفتار خاص ایشان چه احساسی در شما ایجاد کرده اس. احساس خود را با ضمیر من بیان کنید واز به کار بردن ضمیر شما بپرهیزید.

گام 3- ارایه راه حل جانشین: در این مرحله باید راه حل بدیل و مطلوب خود را به شخص مقابل ارایه دهید. به عبارت دیگر انتظار و خواسته ی را به فرد مقابل بگویید.

گام 4- ذکر پیامد های مثبت رفتار: در این مرحله باید پیامدهای مثبتی گه در صورت عملکرد به پیشنهاد شما به وجود خواهد آمد، گوشزد کنید (دهستانی،1392).

 

 

این نوشته در مقالات و پایان نامه ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.